Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Підготовка докторів філософії Phd

Підготовка докторів філософії Phd

Кафедра металознавства та термічної обробки проводить підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі за науковою спеціальністю у сфері технічних наук

(галузь знань – Механічна інженерія, спеціальність – Матеріалознавство).

Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії 
за спеціальністю 132 Матеріалознавство
Програма додаткового вступного іспити для здобуття наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 132 Матеріалознавство

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2021 році 

з 17 травня 2021 року по 25 червня 2021 року.
з 09:00 до 10:00 та з 14:00 до 17:00 (к.247- 1 корп.).

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання.
Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти чи наукових установах (державне замовлення);
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– анкету;
– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
– копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
– копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
– витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
– список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) проводиться в такі строки*:

  1. 17 травня 2021 р. – Початок прийому заяв та документів
  2. 25 червня 2021 р. – Закінчення прийому заяв та документів
  3. 26.08.2021 р.-07.09.2021 р. – Строки проведення вступних випробувань
  4. 09.09.2021 р. – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
  5. 14.09.2021 р. – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
  6. Не пізніше 15 вересня 2021 року – Список вступників, зарахованих до аспірантури на місця державного замовлення
  7. 15.09.2021 р. – Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
    * в разі наявності вакантних місць терміни можуть бути продовжені.

Вступники, допускаються до участі в вступних випробуваннях за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за встановленою Приймальною комісією формою.

Умови прийому до аспірантури. До аспірантури з відривом і без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів для підприємств, організацій і вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії (по денній формі).

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

– Програма додаткового фахового вступного випробування до аспірантури
– Програма вступного іспиту до аспірантури
– Конкурсний бал

Умови прийому до аспірантури у 2021 році, детальна інформація про перелік необхідних документів, зразки їх оформлення, тощо розміщені на сайті відділу аспірантури та докторантури: www.aspirantura.kpi.ua

Документи будуть прийматись виключно повним оформленим комплектом.

Документи для вступу в аспірантуру необхідноь готувати  заздалегідь!!!

Відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: кімната 247, корп.1· телефон (044) 236-21-49
 

на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://kpi.ua/phd

Print Friendly, PDF & Email