Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Кафедра/ Структура кафедри

Структура кафедри

 

Завідувач кафедри

Зауличний Ярослав Васильович

завідуючий кафедрою
д.ф-м.н., професор

Особиста сторінка:  intellect.mto.kpi.ua/profile/zyv8

 Викладає: Міжатомна взаємодія і властивості матеріалів. Нові матеріали та методи досліджень.

 

Заступники

   

в.о., перший заступник  

Дудка Олександр Іванович
к.т.н., доцент кафедри металознавства та термічної обробки металів

Особиста сторінка intellect.mto.kpi.ua/profile/doi12

Викладає: Вступ в спеціальність. Променеві методи обробки. Неметалеві матеріали. Матеріалознавство.

   

з методичної роботи 

Бобіна Марина Миколаївна
к.т.н.
доцент
Кафедра металознавства та термічної обробки металів

Особиста сторінка intellect.mto.kpi.ua/profile/bmm31

Викладає: Матеріалознавство. Теорія та технології термічної обробки. Основи легування та спеціальні сплави. Спеціальні сталі та сплави. Теорія та практика термічної обробки

   

з наукової роботи 

Доній Олександр Миколайович
к.т.н.
доцент
кафедри металознавства та термічної обробки металів

 Особиста сторінка  intellect.mto.kpi.ua/profile/dom35

1976 р. Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, радіофізичний факультет, кафедра фізичної електроніки, спеціалізація: фізика плазми, спеціальність: радіофізика і електроніка, кваліфікація: інженер-дослідник
тема дисертації: Управление качеством алюминиевых сплавов с использованием термического анализа: Дисс. на соискание степени канд. техн. наук: 05.16.04, 1989 р.
 Вчене звання:
– Старший науковий співробітник, 1994 р.
– Доцент кафедри металознавства та термічної обробки 2012 р.
Премія Міжнародного фонду «Відродження» Міжнародна Соросівська програма підтримки освіти в галузі точних наук (ISSEP), 1997 р.

Викладає наступні курси:  Математичне моделювання матеріалів та технологічних процесів в матеріалознавстві;  Основи наукової творчості;  Інформатика, обчислювальна техніка, програмування і числові методи; Числові методи;  Основи комп’ютерних технологій; 

Куратор групи ФТ-21

Науково- дослідні роботи фундаментального та прикладного характеру спрямовані на розробку технологій прогнозування якості литих виробів з використанням імітаційного моделювання процесів структуроутворення; управління процесами структуроутворення в сплавах на основі заліза та кольорових металів; аналіз факторів впливу на якість металопродукції.

Публікації:

Voron M., Doniy A. Structure and properties management of cast α-titanium alloys, produced by electron beam skull melting with electromagnetic stirring // Electrotechnica and Electronicf.-№5-6. – 2014.P. 144 – 149.
Доний А.Н. Критический радиус зародыша твердой фазы при гомогенной кристаллизации металлов // Вісник СевНТУ. Вип. 137: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр./Редкол.: О.І.Бохонський (відп. ред.) та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2013. – С. 230 – 234.
Доній О.М. Термошумовий вимірювач температури для системи управління якістю ливарних розплавів на основі термічного аналізу // Acta Universitatis Pontica Euxinus. Дніпропетровськ, Варна. – Том III. – 2013. – С. 463 – 465.
Доній О.М. Имитационное моделирование кристаллизации металлов и его особенности // Вісник СевНТУ. Вип. 133: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр./Редкол.: О.І.Бохонський (відп. ред.) та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2012. – С. 165 – 173.
Кулініч А.А., Доній О.М., Котляр С. М. Вплив параметрів кристалізації на структуру і механічні властивості сплавів АМг6л та АМг10 // Вісник інженерної академії України. – Випуск №1. – 2012. с. 196 – 200.
Доній О.М., Кулініч А.А., Морозова Г.О., Котляр С. М. Прогноз властивостей ливарних сплавів на основі алюмінію з допомогою комп’ютерного термічного аналізу // Вестник ДГМА. – № 4 (25). – 2011. с. – .
Доній О.М. Система контролю і управління якістю ливарних розплавів на основі комп’ютерного термічного аналізу // Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Дніпропетровськ, Варна. – Том III. – 2011. – С. 84 – 87.
Доній О.М., Кулініч А.А., Морозова Г.О. Алгоритм оцінки ступеню модифікованості алюмінієвих ливарних сплавів з використанням комп’ютерного термічного аналізу // Металознавство та обробка металів. – №3 (59). – 2011. – С. 39 – 43.
Ворон М.М., Доний А.Н., Ворон К.С., Шпак Д.Е. Влияние легирующих элементов на механические свойства титановых сплавов для эндопротезирования // Вісник СевНТУ. Вип. 110: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр./Редкол.: О.І.Бохонський (відп. ред.) та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011. – С. 143 – 146.
Доній О.М. Математичні моделі твердіння сплавів з евтектикою для розрахунків параметрів кристалізації по кривій охолодження у комп’ютерному термічному аналізі // Вісник СевНТУ. Вип. 110: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр./Редкол.: О.І.Бохонський (відп. ред.) та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011. – С. 126-131.
Кулініч А.А., Доній О.М., Котляр С.М., Поляков І.А. Вплив домішкових та мікро легуючих компонентів на фазовий склад, структуру та механічні властивості сплаву АМГ6Л // Вісник інженерної академії України. Випуск 1. – 2011. – С. 200 – 204.
Ворон М.М., Доний А.Н., Ворон К.С. Критерии выбора легирующих элементов для титановых сплавов медицинского назначения // Вісник НТУУ «КПІ» Машинобудування. – 2011. – №61.- Том 1. – С. 204 – 207.
Доній О.М. Імітаційне моделювання гомогенної та гетерогенної кристалізації Al та сплаву Al-Si // Вісник НТУУ «КПІ» Машинобудування. – 2011. – №61.- Том 2. – С. 72 – 78.
Кулініч А.А., Доній О.М., Котляр С.М. Механічні властивості ливарних сплавів системи Al-Mg після природного старіння // Наукові вісті НТУУ «КПІ».- 2010.- №2.- С. 115 – 118.
Доній О.М. Теоретичне визначення критичного розміру зародка при гомогенній кристалізації з використанням синергетики // Металознавство та обробка металів. – №3 (55). – 2010. – С. 17 – 20.
Доній О.М., Котляр С.М., Фесенко М.А. Вплив бору на процес кристалізації, структуру і властивості високоміцного ливарного алюмінієвого сплаву A4М4,5Кд // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – №3 (20)- 2010. – С.77 – 80.
Доній О.М. Математичні моделі для розрахунків параметрів кристалізації та попередньої фільтрації кривої охолодження при комп’ютерному термічному аналізі // Вісник СевНТУ. Вип. 110: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр./Редкол.: О.І.Бохонський (відп. ред.) та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – С. 193-197.
Кулініч А.А., Доній О.М., Котляр С.М., Фесенко М.А. Вплив мікро легування титаном, бором та вуглецем на механічні властивості сплавів системи Al-Zn-Mg-Cu після термічної обробки // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – №1 (15)- 2009. – С.120 – 124.
Доній О.М. Імітаційна модель структуроутворення при кристалізації // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії.Збірник наукових праць. – №1 (15)- 2009. – С.116 – 120.
Якимчук Т.В., Огородник И.В., Дмитренко Н.Д., Доній О.М. Математичне моделювання складів мас для виробництва керамічної клінкерної цегли на основі глин Київської області // Строительные материалы и изделия. – 2008. – №1 (48). – С. 23 – 27.
Кулініч А.А., Доній О.М., Рябініна О.О., Котляр С.М. Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг з домішками заліза та берилію // Наукові вісті НТУУ «КПІ».- 2008.- №4.- С. 99 – 102.
Патенти:
Кулініч А.А., Котляр С.М., Горєлкін Д.М., Доній О.М. Ливарний сплав системи Al-Mg // Патент на корисну модель №69334. Бюл. №8, 2012 р.
Кулініч А.А., Котляр С.М., Горєлкін Д.М., Доній О.М. Ливарний сплав на основі алюмінію // Патент на корисну модель №40863. Бюл. №8, 2009 р.

Навчально-методичні праці:
Кулініч А.А., Доній О.М., Дудка О.І., Котляр С.М. Термічна обробка кольорових металів і сплавів // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.- Київ.- НТУУ «КПІ». ВПІ ВПК.- Політехніка. 2011.- 34 с.

Загальна кількість публікацій – 110

   

з виховної роботи 

Соловар Олексій Миколайович
асистент
кафедри металознавства та термічної обробки металі

Особиста сторінка  intellect.mto.kpi.ua/profile/som79

 В 2008році закінчив Національний технічний університет України «КПІ» за спеціальність «Металознавство»

Викладає наступні курси: Інформатика, обчисл. техніка, програмування та числені методи; Технології нанесення та властивості покриттів; Сучасні метпди та технології ХТО; Теорія та практика темічної обробки вуглецевих та легованих сталей; Технологія, обладняння та проектування термічних цехів; Термічна обробка металів та сплавів; Матервалознавство;

Куратор групи ФТ-22

Науковий напрямок роботи: насенням різних видів покриттів на титані та його сплавах.
Загальна кількість – 28 публікацій

   

з АГЧ 

Циганій Анатолій Іванович
Завідувач учбовими лабораторіямі
Кафедра металознавства та термічної обробки металів

mailto: mtom@iff-kpi.kiev.ua

   
   
Print Friendly, PDF & Email