Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Кафедра/ Концепція розвитку

Концепція розвитку

Підготовка фахівців матеріалознавців з високим рівнем базових знань в області будови та обробки металів і сплавів новітніх технологій їх одержання. Оновлення навчально-лабораторної, експериментально дослідницької і матеріально технічної бази кафедри. Розробка навчальних програм підготовки бакалаврів і магістрів враховуючі потреби ринків праці. Розширення числа підприемств і організацій для проходження виробничої і переддипломної практики розжирення інтеграційних звязків с профільними інститутами НАН Українив рамках учбово наукових Ассоціацій. Розвинення та впровадження в учбовий процес сучасних освітніх технологій (дистанційного навчання, интернет технологій), методичне забезпечення навчального процесу. Оновлення навчальних дисциплін. Постіне підвищення професійного рівня професорсько викладацького складу та його кадрове оновлення.Покращення системи контролю та перевірки знань студентів. Розширення участі професорсько викладацького складу та студентів у наукових розробках кафедри. Виконання НДР за проритетними напрямками розвитку економики України, активизація впровадження розробок кафедри у виробництво, розширення міжнародних наукових зв’язків.

Print Friendly, PDF & Email