Вас вітає кафедра Металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"!
Гриненко Катерина Михайлівна PDF Друк

grinenko1
Гриненко Катерина Михайлівна
к.т.н.
доцент
кафедри металознавства та термічної обробки металів 

Особиста сторінка http://intellect.mto.kpi.ua/profile/gkm6
 

 Освіта вища, у 1976 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю Металознавство, обладнання та технологія термічної обробки металів

 Кандидат технічних наук,  дисертацію на тему “ Нанесение на стали легированных боридных покрытий ” захистила у 1983 році.

 Вчене звання – Доцент, присвоєне у 1990 році по кафедрі  Металознавство та термічна обробка металів

 Відмінник освіти України, присвоєно у 2004 році,

 Викладає:  Металографія, Фрактографія, Додаткові розділи термічної обробки, Металознавство та термічна обробка

  Куратор групи ФТ-32  

                              Список літератури

 Металографія:

 1. 1.Панченко Е.В, Скаков Ю.А., Кример Б.И., Лаборатория металлографии М:     .Металлургия, 1965.-440с.
 2. 2.Богомолова Н.А. Практическая металлография М: Высшая школа, 1978,-272с.
 3. 3.ПилющенкоВ.Л. Винокур Б.Б.Кондратюк С.Е Справочник по практическому металловедению К: Техніка1984, -135 с.
 4. 4.Кулагин С.В. Гоменюк А.С. Дикарев В.Н. Оптико-механичесские приборы М:  Машиностроение 1984,-352 с.
 5. 5.Салтыков С.А. Стереометрическия металлография М: Металургия, 1976, -270 с.
 6. 6.Коваленко В.С. Металлографические реактивы М: Металургия, 1981,-120с
 7. 7.Робоча навчальна програма дисципліни “ Металографія” для напрямку підготовки 6.050403- “Інженерне металознавство”. Розробник програми доцент, к.т.н. кафедри металознавства та термічної обробки

 

 Металознавство та термічна обробка

1. Лахтин, Ю.М. Материаловедение [Текст] : учебник для высших технических учебных заведений /Ю.М. Лахтин, В.Н. Леонтьева. -3-е изд., перераб.-М: Машиностроение, 1990. -528 с.- Библиогр.:-ISBN 5-217-00858-X.

2. Кондратюк С.Є. Металознавство та обробка металів [Текст]: підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів / С.Є. Кондратюк,              М.В. Кіндрачук, В.О. Степаненко та ін. -К.: Вікторія, 2000. –372 с. – Библиогр.:-ISBN 966-95152-5-43.

3. Бялік, О.М. Металознавство [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів /О.М. Бялік, В.С. Черненко, В.М. Писаренко та ін.-2-ге вид., перероб. і доп. –К.:ІВЦ “Політехніка”, 2002. –384 с.- Библиогр.:-ISBN 966-622-090-3.

4. Мозберг, Р.К. Материаловедение [Текст] : учебник для высших технических учебных заведений / Р.К. Мозберг -М.:Высшая школа, 1991. -448 с.- Библиогр.:-ISBN 5-06-001909-8.

5. Хільчевський, В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів [Текст]: навчальний посібник для учнів проф.-техн. навч. закладів  / В.В. Хільчевський, С.Є. Кондратюк, В.О. Степаненко та ін. – К.: Либідь, 2002.- 328 с. - Библиогр.: -ISBN 966-06-0247-2.

6. Мохорт, А.В. Термічна обробка металів [Текст]: навчальний посібник для учнів проф.-техн. навч. закладів / А.В. Мохорт, М.Г. Чумак  – К.: Либідь, 2002.- 512 с. - Библиогр.: -ISBN 966-06-0212-Х.

7. Новиков, И.И. Теория термической обработки металлов [Текст] : учебник для вузов/ И.И. Новиков. – 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Металлургия, 1986. -480 с.

8. Геллер, Ю.А. Материаловедение [Текст] : учебное пособие для вузов/ Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – 6-е изд., перераб. и доп. -М.: Металлургия, 1989. -456 с. - Библиогр.: -ISBN 5-229-00228-Х.


Додаткові розділи термічної обробки

1. Лахтин Ю.А. Рахштадт А.Г. Термическая обработка в машиностроении. Справочник. М:Машиностроение,1980.- 784с.

2. Башнин Ю.А., Ушаков Б.К., Секей А.Г. Технология термической обработки стали. М.-Металлургия, 1986-424с.

3. Соколов К.Н., Коротич И.К. Технология термической обработки металов и проектирование термических цехов. М: Металургия, 1988-384с.

4. Райцес В.Б. Термическая обработка на металлургических заводах. М:Металлургия, 1971.-248.


Фрактографія

 1. 1. Бялік О.М. Кондратюк С.Є., Кіндрачук М.В., Черненко В.С. Структурний аналіз металів. Металлографія. Фрактографія. Київ. Політехніка. 2006. -328 с. (Електронний варіант)
 2. 2. Романів О.М., Зима Ю.В., Карпенко Г.В. Електронна фрактографія зміцнених сталей.  Київ: Наукова думка   1974.-207 с.(Електронний варіант)
 3. 3. Герасимова Л.П., Ежов А.А., Маресєв М.М. Изломы конструкционных сталей.  М: Металлургия,  1987,  -  272 с.(Електронний варіант)
 4. 4. Пилющенко В.Л., Винокур Б.Б., Кондратюк С.Е. и др.. Справочник по практическому металловедению _К.: Техніка. 1984.  -135 с.
 5. 5. Робоча навчальна програма кредитного модуля Фрактографія для напрямку підготовки 6.050403  Інженерне матеріалознавство  Розробник програми  к.т.н.,  доцент каф. МТО Гриненко К.М.

 

 Науковий напрямок роботи: Захисні покриття на сталях і сплавах

 1.Термічна обробка металів та сплавів [Текст] : метод. вказівки до викон. лабораторних  робіт для студентів інженерно-фізичного факультету / Уклад.: С.М. Чернега, К.М. Гриненко, О.І. Дудка - К.: НТУУ «КПІ», 2012.- 96 с.

2.Чернега С. М., Гриненко К.М. «Поверхневе зміцнення сплавів дифузійними покриттями при експлуатації в умовах кавітації» // Сборник трудов V Международной  научная конференция. Современные достижения в науке и образовании. Т.1.  – Ізраїль.- г. Нетанія.

 3. Чернега C.М., д.т.н., Гриненко К.М., к.т.н.,доц., – НТУУ ”КПИ” кафедра МТО ,Поляков И.А., бакалавр – НТУУ ”КПИ” ; Повышение износостойкости поверхностных слоев сталей покрытиями на основе боридов железа с добавками легирующих элементов. Сборник трудов Международного научного семинара «Наука и образование»,  2011г.

 4. Матеріали XІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ.

 2012 р.,  Чернега д.т.н., проф., К. М. Гриненко к.т.н., доц., І. А. Поляков магістр. Національний технічний  університет України “Київський політехнічний інститут”, ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СТАЛЕЙ БОРИДНИМИ ПОКРИТТЯМИ ЗА УЧАСТЮ БОРУ ТА ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

 5. Металографія [Текст]: метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для студ.спец. 6.090104 "Металознавство" інженерно - фізичного факультету/ Уклад.: К.М. Гриненко, О.І. Дудка, С.М. Чернега - К: НТУУ "КПІ", 2011.- 58 с.; дата отримання грифу НТУУ "КПІ" 21.04.2011.

 6. Чернега С.М., Гриненко К.М. Підвищення міцності поверхневих шарів сталі боридними покриттями. Міжнародна наукова конференція  “Современные достижения в науке о образовании” Сборник трудов Международной научной конференции. – Ізраіль, Тель-Авів, 2009р.

7. Чернега С.М., Гриненко К.М., Красовський М.О. Кореляція кавітаційного зношування легованих боридів  заліза із напруженням сколювання. “Современные достижения в науке о образовании” . Сборник трудов Международной научной конференции. Чорногорія, Будва, -2010р. 

8. Чернега С.М., Гриненко К.М., Поляков І.А. Підвищення зносостійкості поверхневих шарів металів та сплавів боридними покриттями за участю перехідних металів та міді. Збірник Міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3” НТУУ”КПІ” – 2010р.

 9.  Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів   напрямку підготовки 6.050403 “Інженерне матеріалознавство” Методичні вказівки К.: НТУУ “КПІ” -2007-36с.

Рекомендовано Методичною радою НТУУ”КПІ” ( Протокол №3 від 22.11.2007р). Хижняк В.Г.Бобіна М.М.Гриненко К.М.Лоскутова Т.В.

 Загальна кількість публікацій – 46

 
03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 3 та 7. Тел.: (044) 454-95-45
"Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
escort izmir